ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Череша

Проекти

Проект BG05М20P001-2.004 - 004 " Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности - " Твоят час" - фаза I"

"Арт клуб"-занимания по интереси

"Езикът на природата"-занимания по интереси

"Четенето, писането -лесно"-обучителни затруднения

"Изъвкласни дейности за преодоляване на трудностите по математика"-обучителни затруднения

"Извънкласни дейности по БЕЛ за постигане на по-добри резултати"-обучителни затруднения

 

Проект - за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта за учениците по реда на ПМС №129/11.07.2000 г., №64/24.03.2006 учител: г-жа Фатме Тефик